Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verstrekken van informatie aan gereglementeerde financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen. De inlichtingen, producten en diensten vermeld op deze website of waarnaar wordt verwezen, houden geen enkele contractuele verbintenis in en zijn niet bedoeld als een commercieel aanbod of een advies van welke aard ook. De informatie op de website is van algemene aard, ze is niet aangepast aan individuele of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, fiscaal, juridisch of verzekeringstechnisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Deze website zet de gebruiker niet aan tot de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van enig financieel product of enige financiële dienst. Evenmin gaat het om verzekeringsbemiddelingsdiensten aan retail verzekeringnemers, zoals voorstellen tot het afsluiten van een spaar- of beleggingsverzekeringsovereenkomst of gepersonaliseerde aanbevelingen aan niet-professionele cliënten. Voorts omvat de informatie geen enkel specifiek of gepersonaliseerd advies op het vlak van successieplanning, fiscaliteit, pensioenvorming, vastgoedinvesteringen of vennootschapsstructuren.

De teksten zijn met de meeste zorg samengesteld. De juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie is evenwel niet gegarandeerd. De informatie en opinies weergegeven op deze website kunnen op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Deze website richt zich uitsluitend tot gereglementeerde financiële bemiddelaars en consulenten, in het bijzonder verzekeringstussenpersonen en gelijkwaardige erkende financiële beroepen. Bij uitbreiding spreekt deze website ook financiële instellingen aan, in casu verzekeringsmaatschappijen, banken, vermogensbeheerders en promotoren van instrumenten voor collectieve belegging.

Uit het voorgaande volgt dat de informatie vervat in deze website niet bedoeld is voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving (daarin ook omschreven als niet-professionele cliënt). De informatie oriënteert zich evenmin naar instellingen die gebonden zijn door wetten en reglementen die de toegang tot de hier verstrekte informatie op enige manier beperken of verbieden (bv. op basis van nationaliteit en domicilie of verblijfplaats). Personen, vennootschappen en instellingen onderworpen aan dergelijke bepalingen, krijgen geen toegang tot de vermelde informatie.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door Median NV (‘Median’), Luchthavenlaan 27 bus 41 , 1800 Vilvoorde (tel +32 2 245 01 01; e-mail info@median.be). Ondernemingsnummer BE 0476.765.787 - RPR Brussel. Toezichthouder: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) - zie in fine.

Hoewel Median iedere mogelijke inspanning gedaan heeft opdat de informatie vermeld op deze website op datum van publicatie correct, volledig en nauwkeurig is, zal Median geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden - noch tegenover de gebruiker van de website, noch tegenover iedere derde - wat betreft accuraatheid, betrouwbaarheid en / of volledigheid van de verstrekte informatie. Evenmin kan Median verantwoordelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of onvolledigheid wat betreft de aangeboden informatie als gevolg van technische problemen of gebreken waaronder fouten in de transmissie, technische mankementen, onderbrekingen, storingen door derden (inclusief hacking). Median aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard ook voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Median kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies geleden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie vervat in deze website of als gevolg van het gebruik van deze gegevens in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten, concepten, producten en transacties, inzake de implementatie van juridische of fiscale adviezen of de aanschaf en verhandeling van immobiliën, inzake de toepassing van de AssurMiFID gedragsregels c.q. de relevante Europese richtlijnen (verzekeringsdistributie, financiële instrumenten en markten) en verordeningen (verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten en essentiële-informatiedocumenten), inzake de informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten en/of inzake de toepassing van de Belgische verzekeringswetgeving op gereglementeerde financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen in hun relatie tot de niet-professionele cliëntèle.

Deze website bevat geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. Evenmin bevat deze website enig voorstel tot intekening op een spaarverzekering of beleggingsverzekering van welke aard ook. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Veranderingen in wisselkoersen kunnen deze waarde eveneens beïnvloeden in negatieve of positieve zin. In het licht van deze waarschuwingen is het dan ook mogelijk dat het ingelegde bedrag volledig verloren gaat.

Anticiperende standpunten geven de mening en de toekomstverwachting weer van Median. De feitelijke ontwikkelingen en resultaten kunnen niettemin aanzienlijk afwijken van de verwachtingen, zowel in positieve als in negatieve zin. De cijfergegevens in marketing documentatie (brochures, berichten, presentaties) en op de Median website luiden exclusief kosten en toepasbare fiscaliteit in het kader van de levensverzekering (zie hiervoor de polisvoorwaarden). De brutoresultaten kunnen bovendien onderworpen zijn aan provisies, periodieke vergoedingen en lasten voor de belegger. De publicatie van informatie en documentatie op deze website verleent geen rechten aan wie dan ook.

De volledige inhoud van deze website is onderhevig aan intellectuele eigendomsrechten door middel van copyright (alle rechten voorbehouden). Dat geldt onder meer voor merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten en beelden. Deze opsomming is niet limitatief. Gebruikers kunnen individuele pagina’s downloaden of afdrukken op voorwaarde dat noch de copyright waarschuwingen, noch enig beschermd wettelijk merk, worden weggelaten.

De reproductie, transmissie op gelijk welke wijze, gebruik van of creatie van een link naar een gedeelte of naar het geheel van deze website - of het nu gaat om publieke, commerciële of privédoeleinden - is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Median. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het gebruik van de diensten en informatie van Median houdt in dat de bezoeker van www.median.be zich stilzwijgend en impliciet akkoord verklaart met de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van enig geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Conform artikel 273 §1 lid 5 en artikel 302 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, is Median toegetreden tot de buitengerechtelijke klachtenregeling. Deze laatste wordt waargenomen door de OmbudsdienstVerzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, e-mail info@ombudsman-insurance.be, website www.ombudsman-insurance.be.

Median is geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder het inschrijvingsnummer 060870 A en geaccrediteerd als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries onder het nummer 500014 A.

De kantoren van de FSMA zijn gevestigd in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel, tel. 02 220 51 35, e-mail itp@fsma.be.

Publicatiedatum: 16 mei 2018