Disclaimer

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verstrekken van informatie aan gereglementeerde financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen. De inlichtingen, producten en diensten vermeld op deze website of waarnaar wordt verwezen, houden geen enkele contractuele verbintenis in en zijn niet bedoeld als een commercieel aanbod of een advies van welke aard ook. Deze website zet de gebruiker niet aan tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van enig financieel product. Evenmin gaat het om verzekeringsbemiddelingsdiensten aan verzekeringnemers, zoals voorstellen tot het afsluiten van een spaar- of beleggingsverzekeringsovereenkomst of gepersonaliseerde aanbevelingen aan niet-professionele cliënten. Ten slotte omvat de informatie geen enkel specifiek advies op het vlak van successieplanning, fiscaliteit, pensioenvorming, vastgoedinvesteringen of vennootschapsstructuren.

De teksten zijn met de meeste zorg samengesteld. De juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie is evenwel niet gegarandeerd. De informatie en opinies weergegeven op deze website kunnen op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Deze website richt zich uitsluitend tot gereglementeerde financiële bemiddelaars en consulenten, in het bijzonder verzekeringstussenpersonen en gelijkwaardige erkende financiële beroepen. Bij uitbreiding spreekt deze website ook financiële instellingen aan, met name verzekeringsmaatschappijen, banken, vermogensbeheerders en promotoren van instrumenten voor collectieve belegging.

Uit het voorgaande volgt dat de informatie vervat in deze website niet bedoeld is voor de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving (daarin ook omschreven als niet-professionele cliënt). De informatie oriënteert zich evenmin naar instellingen die gebonden zijn door wetten en reglementen die de toegang tot de hier verstrekte informatie op enigerlei manier beperken of verbieden (bv. op basis van nationaliteit en domicilie of verblijfplaats). Personen, vennootschappen en instellingen onderworpen aan dergelijke bepalingen, krijgen geen toegang tot de vermelde informatie.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door Median NV (“Median”), Steenwagenstraat 48, 1820 Melsbroek (tel +32 2 245 01 01; fax + 32 2 248 04 62 ; e-mail info@median.be). Hoewel Median iedere mogelijke inspanning gedaan heeft opdat de informatie vermeld op deze website op datum van publicatie correct en volledig is, zal Median geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden – noch tegenover de gebruiker van de website, noch tegenover iedere derde – wat betreft accuraatheid, betrouwbaarheid en / of volledigheid van de verstrekte informatie. In geen geval zal Median verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor enig gebrek of onvolledigheid wat betreft de verstrekte informatie ten gevolge van technische problemen of fouten zoals bv. fouten in de transmissie, technische mankementen, onderbrekingen, storingen door derden (waaronder hacking).

Median zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies geleden ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie vervat in deze website of ten gevolge van het gebruik van deze gegevens in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten, concepten, producten en transacties, inzake de implementatie van juridische of fiscale adviezen of de aanschaf en verhandeling van immobiliën, inzake de toepassing van de MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) gedragsregels, inzake de informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten en/of inzake de toepassing van de Belgische verzekeringswetgeving op de gereglementeerde financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen in hun relatie tot de niet-professionele cliëntèle.

Deze website bevat geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. Evenmin bevat deze website enig voorstel tot intekening op een spaar- of beleggingsverzekering van welke aard ook. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. De publicatie op deze website verleent geen rechten.

De volledige inhoud van deze website is onderhevig aan copyright (alle rechten voorbehouden). Gebruikers kunnen individuele pagina’s downloaden of uitprinten op voorwaarde dat noch de copyright waarschuwingen, noch enig beschermd wettelijk merk, worden weggelaten.

De reproductie, transmissie op gelijk welke wijze, gebruik van of creatie van een link naar een gedeelte of naar het geheel van deze website – weze het voor publieke, commerciële of privédoeleinden – is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Median. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het gebruik van de diensten en informatie van Median houdt in dat de bezoeker van www.median.be zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Conform de wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, is Median toegetreden tot de buitengerechtelijke klachtenregeling. Deze laatste wordt waargenomen door de VZW OMBUDSDIENST VERZEKERINGEN, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, e-mail info@ombudsman.as, website www.ombudsman.as.

Median is geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder het nummer 060870 A en geaccrediteerd als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries onder het nummer 500014 A.

De kantoren van de FSMA zijn gevestigd in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel, tel. 02 220 51 35, e-mail itp@fsma.be.